Zasady realizacji paczek w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

Informujemy,  że z dniem 01.07.2015 r. zmianie uległy zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych.

Nowelizacja art. 113a § 3 KKW powoduje, że od 01.07.2015 r. : „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.*

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych dostarczane osobom pozbawionym wolności paczki żywnościowe, w dotychczasowej formie,tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem zakładu karnego nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym. Dokonując zamówień paczki żywnościowej lub realizując zakupy w kantynie należy mieć jednak na uwadze ograniczenia wynikające ze zmienionego od 01.07.2015 r. art. 110a § 1 kkw, z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Zamówienie na paczkę można złożyć na dwa sposoby :

a). bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,

b). drogą pocztową (e-paczka).

Więcej informacji na ten temat na stronie :

http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju

 

Sposób zamawiania e-paczki przez osobę najbliższą.

* Na podstawie art. 115 § 11. Kodeksu Karnego - przez pojęcie osoby najbliższej należy rozumieć: małżonka, wstępnego, zstępnego, (dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), w linii bocznej – tylko rodzeństwo (pełne i przyrodnie), powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Tym samym do kręgu osób najbliższych NIE można zaliczyć np. kuzynów, siostrzeńców, itp.

 

Aby zamówić paczkę dla osadzonego, należy wykonać następujące kroki :

 

1. Wydrukuj i wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce - użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów. Formularz zamówienia oraz listę produktów znajdziesz na stronie : http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju  w zakładce paczki.

 

   2. Wykonaj zapłatę za paczkę przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta. Numer konta bankowego : 49 1050 1605 1000 0022 3755 3330   ING Bank Śląski SA Oddział  w Jastrzębiu-Zdroju. W tytule przelewu  podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony. Przykład : Jan Kowalski s. Kazimierza ZK Jastrzębie- Zdrój, "e-paczka".

 

   3. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do ZK Jastrzębie-Zdrój. Możesz to zrobić:

a). wysłać drogą pocztową na adres : Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23, z dopiskiem "e-paczka"

b). za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres :  kantyna-zamowienia@o2.pl

 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki, otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do otrzymania paczki.  Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży ( opis powyżej ).

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawartą w złożonym oświadczeniu, którego wzór zamieszczono na stronie : http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju  wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

 

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer punktu sprzedaży : 032 471 11 46

 

Drogi internauto, użytkowanie tego serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.  Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies znajdziesz w polityce prywatności.  Dowiedz się więcej..

 

_________________________________________________________________________________________________________

(c) Nszzfipw Jastrzębie-Zdrój 2015.

 

  stat4u